O projekte

Názov a sídlo prijímateľa: 

Rada mládeže Žilinského kraja, M.R. Štefánika 8390/13, 010 01 Žilina

Názov projektu:

Zvýšenie občianskej informovanosti  a participácie mladých ľudí  Žilinského kraja na veciach verejných.

Miesto realizácie projektu:

Žilinský kraj

Výška poskytnutého NFP:

325 258,09 EUR

Hlavný cieľ projektu:

Prostredníctvom rozšírenia a rozvoja kapacít RMŽK v spolupráci s odborníkmi z rôznych oblastí a partnermi z verejnej správy vytvoriť prostredie priaznivé pre dlhodobú, systematickú a efektívnu prácu s mládežou v zapojených obciach Žilinského kraja za účelom dosiahnutia zámeru projektu a stimulovania progresívneho a udržateľného rozvoja spoločnosti.

Špecifické ciele projektu:

 1. Vytvorenie procesného modelu na efektívne zavádzanie systému práce s mládežou.
 2. Zvýšenie kompetencií pracovníkov s mládežou na úrovni MNO i na úrovni VS ktorý ovplyvní.
 3. Rozšírenie partnerskej spolupráce RMŽK za účelom overenia funkčnosti a implementovania vytvoreného procesného modelu.
 4. Implementácia procesného modelu na zavedenie systému práce s mládežou do praxe v rámci miestnej samosprávy Žilinského kraja.

Cieľová skupina projektu:

 • miestna územná samospráva,
 • občania ako prijímatelia služieb, so špecifickým zameraním na mládež.

Hlavná aktivita projektu :

Zapájanie sociálnych a ekonomických partnerov a MNO do prípravy, implementácie a hodnotenia procesov vo verejnej správy bude členená na nasledovné časovo, vecne a logicky previazané častí:

 1. Analýza a tvorba procesného modelu zameraného na zavádzanie systému práce s mládežou,
 2. Školenie implementačných tímov a členov obecných rád mládeže/miestnych mládežníckych parlamentov,
 3. Pilotné overovanie funkčnosti procesného modelu,
 4. Implementácia procesného systému do praxe.

Výstupy aktivity:

 • Nová platforma zameraná na tvorbu komplexných riešení pre potreby verejnej správy,
 • 12 strategických dokumentov zameraných na oblasť mládeže,
 • 1 všeobecný procesný model so vzorovými dokumentmi určený na zavedenie systému práce s mládežou,
 • Informácie a skúsenosti osôb cieľovej skupiny, ktoré sa získali svojou účasťou na aktivitách projektu,
 • 4 vzdelávacie aktivity,
 • Zvýšené kompetencie zainteresovaných osôb získané vzdelávaním a implementovaním procesného systému
  • vyškolených 12 facilitátorov a koordinátorov
  • vyškolených 36 členov Obecných rád mládeže,
 • podpora udržateľného rastu,
  • potenciál na tvorbu pracovných miest (pracovník pre prácu s mládežou),
  • potenciál na zvýšenie dohľadu a monitorovania, transparentného a efektívneho uplatňovania pravidiel, verejného obstarávania zo strany pripravenej, informovanej a participujúcej mládeže.

Začiatok realizácie hlavnej aktivity:    05/2018

Ukončenie realizácie hlavnej aktivity:  07/2020

Projekt je spolufinancovaný z Európskeho sociálneho fondu

Aktuality a aktualizovanú galériu nájdete tu:

Webový odkaz
Webový odkaz