Miestne zastupiteľstvo v obci Zákamenné dňa 15.mája 2020 na svojom zasadaní jednohlasne schválilo strategický dokument zameraný  sa skvalitnenie života mladých ľudí v obci: Koncepciu práce s mládežou v obci Zákamenné  na roky 2020-2027 a Akčný plán na roky 2020-2022.

Ciele na ktorých budú aktivity zamerané sú:

Zabezpečiť pravidelnú informovanosť o dianí v obci.  Zviditeľniť aktivity a činnosť organizácií, združení, obce. Vytvoriť rôznorodé informačné kanály pre každú vekovú kategóriu obyvateľov. Zapojiť obyvateľov obce do spolurozhodovania pri plánovaných investíciách.Podporiť rozvoj komunitného života obyvateľov rôznych vekových kategórií. Zvýšiť úhľadnosť obce. Zvýšiť podiel zodpovednosti obyvateľov za prostredie v okolí domov. Podporiť rozvoj komunitného života v obci. Znížiť mieru výskytu sociálno-patologických javov v obci. Zlepšiť spoluprácu mládeže, mládežníckych zoskupení a vedenia obce. Zvýšiť záujem u mladých ľudí o aktívnu činnosť v obci. Zvýšiť spoluprácu rôznych generácií. Podporiť hrdosť na historické osobnosti obce.

Na plnení týchto cieľov sa bude podieľať mnoho organizácií a zoskupení s vedením obce, čo potvrdili aj v Memorande o spolupráci.

Koncepcia práce s mládežou obec ZÁKAMENNÉ_finál

Memorandum o vytvoreni spoločnej platformy v obci ZÁKAMENNÉ pre zvýšenie kvality práce s mládežou a spoluprácu mládeže s vedením obce

Ročný proces tvorby strategického dokumentu viedla Rada mládeže Žilinského kraja v spolupráci s vedením obce Zákamenné.

Aktivita bola súčasťou projektu „Zvýšenie občianskej informovanosti a participácie mladých ľudí Žilinského kraja na veciach verejných“, ktorý je podporený z Európskeho sociálneho fondu  cez Operačný program Efektívna verejná správa