V najväčšej obci na Orave v Zákamennom , ktoré má viac ako 5000 obyvateľov po vytvorení strategického dokumentu Koncepcie práce s mládežou vedenie obce, Rada mládeže Žilinského kraja a 13 organizácií a zoskupení 27. februára 2020 podpísalo  MEMORANDUM O VYTVORENÍ SPOLOČNEJ PLATFORMY V OBCI ZÁKAMENNÉ pre zvýšenie kvality práce s mládežou a spoluprácu mládeže s vedením obce.

Predmetom memoranda je:

  1. Partneri sa dohodli na vytvorení spoločnej platformy, ktorá je potvrdením spolupráce pri napĺňaní cieľov uvedených v Koncepcii práce s mládežou v obci Zákamenné na roky 2020 – 2027 (ďalej len „Koncepcia“) a Akčného plánu na roky 2020-2022, ktorý je súčasťou koncepcie.
  2. Partneri deklarujú svoj záujem podieľať sa na plnení nasledovných strategických cieľov, ktoré sú uvedené v Koncepcií:a) Zvýšiť záujem mladých ľudí a celej komunity o zapojenie sa do aktivít v obci, b) Zvýšiť záujem mladých ľudí zostať žiť v obci, na ktorú budú hrdí, c) Vytvoriť priestor a podmienky na rozvoj aktivít mladých ľudí a rodiny d) Pripraviť lídrov, ktorí budú preberať zodpovednosť za veci verejné v obci. e) Rozvíjať obec k spokojnosti všetkých obyvateľov

Ročný proces tvorby strategického dokumentu viedla Rada mládeže Žilinského kraja v spolupráci s vedením obce Zákamenné.

Aktivita bola súčasťou projektu „Zvýšenie občianskej informovanosti a participácie mladých ľudí Žilinského kraja na veciach verejných“, ktorý je podporený z Európskeho sociálneho fondu  cez Operačný program Efektívna verejná správa