Obecné zastupiteľstvo v Zábiedove schválilo Koncepciu práce s mládežou v obci Zábiedovo na roky 2020-2026 a Akčný plán na roky 2020-2021.

Pracovné stretnutie spojené so zasadnutím obecného zastupiteľstva sa konalo dňa 14.02.2020. Na stretnutí sa zúčastnili aj zástupcovia 10 subjektov, ktoré sa rozhodli pripojiť k Memorandu o vytvorení spoločnej platformy v obci ZÁBIEDOVO pre zvýšenie kvality práce s mládežou a spoluprácu mládeže s vedením obce. V uvedenom dokumente zapojené subjekty vyjadrili vôľu podieľať sa na napĺňaní aktivít v schválenom akčnom pláne.

Obecné zastupiteľstvo svojim uznesením tiež zobralo na vedomie štatút Rady zábiedovskej mládeže a schválilo vytvorenie mládežníckeho parlamentu v obci v zmysle zákona č. 282/2008 Z. z. o podpore práce s mládežou v znení neskorších predpisov.

Zástupcovia Rady mládeže Žilinského kraja rovnako ako zástupcovia obce vyjadrili vďačnosť za možnosť vzájomnej spolupráce a bezproblémový priebeh projektových aktivít v obci, ktorý trval rok a presvedčenie, že vzájomná spolupráca bude pokračovať aj naďalej.

Koncepcia práce s mládežou v obci Zábiedovo na roky 2020-2026 Akčný plán na roky 2020-2021

Memorandum o vytvorení spoločnej platformy v obci ZÁBIEDOVO pre zvýšenie kvality práce s mládežou a spoluprácu mládeže s vedením obce.

Aktivita bola súčasťou projektu „Zvýšenie občianskej informovanosti a participácie mladých ľudí Žilinského kraja na veciach verejných“, ktorý je podporený z Európskeho sociálneho fondu cez Operačný program Efektívna verejná správa.