Stretnutie v priestoroch Hasičskej zbrojnice v obci Lokca sa nieslo opäť v príjemnej atmosfére. Na základe brainsromingu a diskusie sme s účastníkmi stretnutia dospeli k predbežným návrhom na riešenie problémov v obci očami mladých ľudí.  Z pôvodných problémov zo stromu cieľov sa pri tvorbe stromu cieľov účastníci zhodli na tom, že problém chýbajúcej klubovne je vlastne následok problému nezáujem mladých ľudí. Z toho vyplýva, že účastníci stretnutia sa zhodli na dvoch hlavných oblastiach, ktoré v obci je potrebné riešiť:

  1. Zvýšiť záujem mladých ľudí o zmysluplné trávenie voľného času a veci verejné.
  2. Zriadiť pódium v obci na prezentáciu aktivít.

Aktivita bola súčasťou projektu „Zvýšenie občianskej informovanosti a participácie mladých ľudí Žilinského kraja na veciach verejných“, ktorý je podporený z Európskeho sociálneho fondu  cez Operačný program Efektívna verejná správa