Dňa 16.01.2020 sa uskutočnilo v poradí 15. stretnutie v rámci projektu Zvýšenie občianskej informovanosti a participácie mladých ľudí Žilinského kraja na veciach verejných, ktoré bolo zároveň ustanovujúcim zhromaždením Rady mládeže s jej novozvolenou predsedníčku. Hlavným účelom stretnutia bolo oficiálne podávanie prihlášok pre členov Rady mládeže na rok 2020. 

Prihlášky spoločne pripravili členky administratívneho výboru. Pred stretnutím členovia organizačného výboru a výboru pre médiá pripravili viaceré návrhy oficiálneho loga RaMKy a následne pomocou ankety bolo členmi vybrané  jedno z nich. Logo takto môže byť súčasťou prihlášky a bude uvádzané pri všetkých dokumentoch i propagácii Rady a jej aktivít.

Na začiatku stretnutia predsedníčka Rady mládeže spolu s facilitátorkou privítala účastníkov stretnutia a vysvetlila im cieľ a priebeh stretnutia. Taktiež im vysvetlila, čo všetko prihláška obsahuje. Následne účastníci pristúpili k samotnému vypĺňaniu prihlášok. Okrem osobných údajov mali budúci členovia Rady mládeže uviesť aj očakávania od pôsobenia v Rade mládeže. Spolu s prihláškou odovzdávali aj členský poplatok uvedený v štatúte v sume 5 eur, ktoré zozbierala a zaznamenala pokladníčka Rady mládeže. 

V ďalšej časti nasledovala spoločná diskusia členov Rady mládeže zameraná na budúce pôsobenie RaMKy. Účastníci sa zhodli na tom, že si navrhnú a zorganizujú 3-4 hlavné aktivity za rok, ktoré budú určené pre mladých ľudí a budú vyžadovať dlhšiu prípravu – napríklad Mládežnícky ples, Týždeň športu a pod. Okrem týchto vlastných aktivít sa ale budú spolupodieľať na všetkých obecných akciách. Detailnejšie budú konkrétne akcie a aktivity naplánované na nasledujúcom stretnutí, na ktorom bude zostavovaný akčný plán.

V závere facilitátorka poďakovala účastníkom za aktívne zapojenie sa a pozvala ich na ďalšie stretnutie v rámci projektu.

Aktivita bola súčasťou projektu „Zvýšenie občianskej informovanosti a participácie mladých ľudí Žilinského kraja na veciach verejných“, ktorý je podporený z Európskeho sociálneho fondu cez Operačný program Efektívna verejná správa.