Siedme stretnutie s obyvateľmi obce v rámci projektu Zvýšenie občianskej informovanosti a participácie mladých ľudí Žilinského kraja na veciach verejných sa uskutočnilo 26.8.2019 s poslancami obecného zastupiteľstva a inými dôležitými obyvateľmi obce Klin. 

V úvode boli účastníci privítaní a následne im bol predstavený projekt – jeho priebeh, ciele, očakávané výsledky a výstupy. 

V hlavnej, diskusno-analytickej časti, diskutovali účastníci v skupinách na rôzne témy – silné stránky obce Klin z pohľadu života mladých ľudí v obci, problémy, s ktorými sa mladí stretávajú, ich príčiny a následky a tiež predstavili víziu, aká by mala byť mládež a práca s ňou v roku 2027 v Kline.

Diskusia priniesla mnoho kvalitných výstupov, ktoré budú použité pri tvorbe koncepcie práce s mládežou, ktorá bude v závere projektu predložená obecnému zastupiteľstvu a budú ju môcť prijať ako svoj záväzný dokument.

V závere členovia implementačného tímu poďakovali účastníkom za ich aktívnu účasť a pozvali ich na opätovné stretnutia v ďalších fázach projektu.

 

Aktivita bola súčasťou projektu „Zvýšenie občianskej informovanosti a participácie mladých ľudí Žilinského kraja na veciach verejných“, ktorý je podporený z Európskeho sociálneho fondu cez Operačný program Efektívna verejná správa.