Na v poradí šieste stretnutie v rámci projektu Zvýšenie občianskej informovanosti a participácie mladých ľudí Žilinského kraja na veciach verejných s obyvateľmi obce, ktoré sa konalo 14.8.2019, boli pozvaní členovia formujúcej sa Rady mládeže obce Klin. 

V úvode boli účastníci privítaní a následne im bol predstavený projekt – jeho priebeh, ciele, očakávané výsledky a výstupy. 

V hlavnej, diskusno-analytickej časti, diskutovali účastníci v skupinách na rôzne témy – silné a slabé stránky vznikajúcej Rady mládeže v Kline, čo by ako prvé začali riešiť v obci, ak by boli poslancom obce, a tiež na tému Vízia do roku 2027 – akí budú mladí v Kline v roku 2027 a ako bude vyzerať práca s mládežou v roku 2027. Členovia Rady mládeže sebakriticky ohodnotili prednosti i slabosti Rady ako celku a našli mnoho oblastí, ktoré by ako poslanci začali riešiť ako prvé, čo nám pomôže udať smer, ktorým sa môžeme vydať pri zostavovaní stromu problémov i následného stromu cieľov a akčného plánu. Tiež sa preniesli do budúcnosti a predstavili si, aká by mala byť mládež a práca s ňou v roku 2027. Účastníci preukázali veľkú ochotu a angažovanosť pri rozvoji života mladých a ich vzájomnú spoluprácu naprieč generáciami i spolkami fungujúcimi v obci.

V závere členovia implementačného tímu poďakovali účastníkom za ich aktívnu účasť a pozvali ich na opätovné stretnutia v ďalších fázach projektu.

 

Aktivita bola súčasťou projektu „Zvýšenie občianskej informovanosti a participácie mladých ľudí Žilinského kraja na veciach verejných“, ktorý je podporený z Európskeho sociálneho fondu cez Operačný program Efektívna verejná správa.